You are currently viewing Donanma Otel Turizm ve Sürdürülebilirlik

Donanma Otel Turizm ve Sürdürülebilirlik

  • Post author:
  • Post category:Genel

Sürdürülebilir Turizm Nedir?

Turizm sürdürülebilirliği; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından “mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri tam olarak hesaba katan; ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan turizm” olarak tanımlanmakta.

Turizm sektörüne yönelik işletmemiz Donanma Otel; “sürdürülebilir turizm”, “sorumlu turizm kavramları” turizme dair çağrışımlarımızı, beklentileri ve önceliklerimizi biçimlendirmiştir.

surdurebilinir-turizm

Bu güne kadar  turizm sektörü; sadece gelir getirici bir faaliyet olarak görülmüştür. Ancak sosyal, kültürel ve çevresel etkileri uzun dönemde ortaya çıkmaya başladıkça bu konular da dikkate alınmaya başlamıştır.

Donanma Otel “Sürdürülebilir Otel” kavramı ile; daha az enerji ve su tüketen, CO2 emisyonları azaltılmış, küresel iklim değişikliğine pozitif etki sağlayan, çevre dostu yerel ve geri dönüştürülebilir malzemeler ile yapılandırılmış ,sosyal ve çevresel sorumluluğunu belgeleyen bir işletme olarak tüm çalışmalarımızın odak noktasıdır.

Giderek yaygınlaşmaya başlayan “Sürdürülebilir Otel” kavramı, butik otellerden dünya çapında tanınmış otel zincirlerine kadar pek çok klasmanda otel tasarımı ve işletmesinde değişiklik yapılmasına sebep olmuştur

Bizim Amacımız ;

Sürdürülebilirliği, uzun vadeli ekonomik operasyonları savunmak, tüm paydaşlara sosyoekonomik fayda sağlamak ve kaynakların adaletli dağılımını garantilemek. İstikrarlı istihdam ve gelir fırsatlarının yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla yoksulluğun azaltılmasına katkı sunmak.

-Turizmin çevreye ve ekonomiye önemli katkıları konusunda yüksek bilinç ve anlayış geliştirmek

-Eşitliği ve kalkınmayı desteklemek

-Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek

-Misafirlerimize yüksek kalitede deneyim yaşatmak

-Çevre kalitesini devam ettirmek

Genel İlkelerimiz Arasında;

truzim ve surdurulebilirlik

Ekonomik süreklilik: Turizm girişimlerinin büyümeye devam ederek uzun vadeli fayda sunabilmeleri için sürekliliklerini ve rekabet edebilirliği sağlamak.

-Yerel kalkınma: Misafirlerimizin yerel harcama oranını artırıcı faaliyetleri destekleyerek turizmin ev sahibi destinasyona katkısını çoğaltmak.

-İstihdam kalitesi: Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılıktan uzak durulmasını sağlayarak mesleki uzmanlaşmaya destek olmak, ücret ve hizmet kalitesini iyileştirmek, turizm ile yaratılan istihdamın sayısını ve kalitesini

Sosyal katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği: Gerek ekonomik gerek sosyal anlamda turizmden elde edilen faydanın, genele adil bir şekilde dağıtılmasına çalışmak.

-Ziyaretçi memnuniyeti:Irk, cinsiyet, engellilik, yaş gibi herhangi bir konuda ayrımcılık yapılmaksızın ziyatetçilere; güvenli, tatmin edici, sürdürülebilir, yenilikçi bir deneyim sunmak.

-Yerel kontrol:Yerel yönetimin; planlama, yönetim, uygulama süreçlerinde diğer turizm paydaşları ile istişare içinde olmasını sağlamak; turizmin bölgedeki gelişimi konusunda yerel yönetimleri ilgili aşamalara dahil ederek yetkilerini artırmak.

-Toplumsal refah:Sosyal bozulmaya ve istismara sebep olmadan, yerel halkın sosyal yapı ve imkanlara, yaşam destek sistemlerine erişimlerini sağlamak; böylece yaşam kalitelerini korumak ve iyileştirmek.

-Kültürel zenginlik:Toplumların, misafirlerin kültürlerine, geleneklerine, ayırt edici özelliklerine, tarihsel miraslarına saygı duymak ve değerlerini korumak.

-Fiziki bütünlük:Kentsel ve kırsal alanlardaki kaliteyi korumak, iyileştirmek; bu alanların fiziki ve görsel açıdan bozulmalarına engel olmak.

-Biyolojik çeşitlilik:Doğal alanların, yaşam alanlarının, yaban hayatının ve türlerin korunmasına destek olmak; olası zararı en aza indirmek.

-Kaynakların verimli kullanımı:Turizm tesisleri ile hizmetlerinin gelişiminde ve işletmesinde; sınırlı ve yenilemeyen kaynakların kullanımını en aza indirmek.

-Çevresel etki:İşletmemizde ve ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su, kara kirliliğini ve atık üretimini mümkün olan en az seviyeye indirmek; yöre halkını, işletme çalışanlarını, ziyaretçileri “çevresel etki” konusunda bilgilendirerek “sorumlu işletme”, “sorumlu turizm” kavramlarının anlaşılabilirliğini artırmak ,yaygınlaşmasını sağlamak.

Sürdürülebilir Turizmin Önemi Nedir?

Turizm olağanüstü olumlu ekonomik sonuçlar doğurur, istihdam ve ekonomik kazançta dünyanın en önemli kaynaklarından birisidir.

Öte yandan, çok karmaşık bir sektördür ve bazen çıkarları çatışan çok sayıda paydaş sektörde yer alır; bu da kaynakların doğru ve adaletli kullanımını gerektirir. Turizmin nasıl yönetildiğine bağlı olarak çok olumlu sonuçları olabilir.

Sürdürülebilir turizm destinasyonların sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve politik gelişiminde pozitif rol oynar ve pek çok ülke ya da topluluk için önemli gelişme fırsatları doğurur. Kontrolsüz turizm gelişimiyse doğal kaynaklar, tüketim davranışları, kirlilik ve sosyal sistemler bakımından yıkıcı etkiler yaratabilir.

sorumlu otelciliğin önemi

Sürdürülebilir planlama ve yönetim ihtiyacı sektörün ayakta kalması için yaşamsal değerdedir.Donanma Otel olarak faaliyetlerimizin temel çıkış noktası sürdürülebilinir turizmdir.